Modlitby a pravdy

Katolícky pozdrav Prežehnanie Modlitba Pána Anjelské pozdravenie Chváloslovie Nicejsko-carihradské vyznanie viery Apoštolské vyznanie viery Vzývanie Ducha Svätého Anjel Pána Ruženec Raduj sa, nebies Kráľovná Pod tvoju ochranu K sv. Michalovi archanjelovi K anjelovi strážcovi Spomeň si, svätá Panna Mária Za zosnulých Šesť hlavných právd Hlavné prikázanie Desatoro Božích prikázaní Pätoro cirkevných prikázaní Sedem sviatostí Dary Ducha Svätého Božské čnosti Formy zbožnosti Sedem hlavných hriechov